Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.BIOnly.pl jest firma NoveltyUNIT z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mieczykowa 30, posiadająca nr NIP: 8133052276  oraz nr REGON: 180393391. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@bionly.pl

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:

•    imię i nazwisko,
•    adres zamieszkania, siedziby lub pobytu,
•    adres poczty elektronicznej,
•    numer telefonu,
•    numer NIP - w przypadku kupujących prowadzących działalność gospodarczą.

3. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
4. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego - numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:
•    zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
•    wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
•    dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
•    wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
•    marketing bezpośredni,
•   tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
•    określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgodą kupującego,
•    przekazania osobom trzecim - za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:
•    w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
•    w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
•    w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
•    w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
•    w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
•    w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
•    w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
•    w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
•    w pkt 5g i h - do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.
8. Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
•    niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
•    niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy,
•    niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
•    dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:
•    świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
•    obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
•    świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

11. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA KUPUJĄCYCH

12. Kupującemu  przysługują następujące uprawnienia:
•    prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
•    prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
•    prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
•    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    prawo do przenoszenia danych.
13. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
14. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

16. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

17. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę.

18. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez kupującego przeglądarki.
19. Pliki cookies dzielą się na:
•    tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
•    stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
•    własne - pliki zarządzane przez Administratora,
•    zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
•    konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się kupującego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania,
•    analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
•    reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
20. W witrynie internetowej Administratora stosowane są pliki cookies opisane w Załączniku 1 do niniejszej Polityki.

Skontaktuj się z nami
Rozumiem akceptuję

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.bionly.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@bionly.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.